Roadshow

 Categorie Nieuws

Werkgevers en fietsstimulering

Door: Freerk Veldkamp, rij2op5.

Nieuwste snufjes uitproberen tijdens de roadshow

De deelnemers aan de roadshows gaven aan dat zij de nieuwste trends op gebied van elektrisch fietsen erg interessant vinden. Er werd kennisgemaakt met de technologische ontwikkelingen, de nieuwste snufjes, nieuwe vormgeving en de speedbike. Met de komst van de speedbike ontstaat een nieuw soort vervoermiddel naast de auto, fiets en scooter. De hoge snelheid van de speedbike spreekt mensen vanaf 30 jaar steeds meer aan. De speedbike maakt de met de fiets af te leggen woon-werk-afstand groter. Ook leasebedrijven merken dat er vanuit de markt steeds meer vraag komt naar fietsleaseproducten.

Toegankelijke bedrijventerreinen

We zien dat werkgevers zich graag in Utrecht vestigen. Nu de economische crisis langzamerhand achter de rug is wordt de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen steeds lastiger. Voor de gebieden de Wetering, Lage Weide en Nieuw Overvecht is de doorstroming van de A2 en de Noordelijke randweg cruciaal. Het hele gebied USP de Uithof en Rijnsweerd staat vaak volledig vast. Gaan meer medewerkers op de fiets naar hun werk, dan worden de bedrijventerreinen beter toegankelijk. Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van het fietspadennetwerk in Utrecht en in de omliggende gemeenten wordt de noodzaak om routes te vernieuwen en verbeteren groter. Kennis over vernieuwingen van deze routes zou meer bekendheid kunnen krijgen bij de werknemers.

Fietsmaatregelen

Het fietsbeleid wordt steeds meer een belangrijke pijler in het bredere mobiliteitsbeleid. Bedrijven zien steeds vaker het belang in van het op orde hebben van de noodzakelijke faciliteiten als goede stallingen met voorzieningen. Bedrijven laten weten graag meer geïnformeerd te willen worden over welke fietsmaatregelen er mogelijk zijn. De werkkostenregeling biedt bijvoorbeeld veel mogelijkheden die niet bij iedereen bekend zijn. En veel bedrijven weten niet dat fietsers 19 cent per kilometer belastingvrij vergoed kunnen krijgen. Met deze regeling kunnen werknemers al een deel van de aanschaf van een E-bike terugverdienen. Er is belangstelling voor een aanbod voor E-bike stumulering vanuit Beter Benutten. Dit moet dan wel makkelijk toepasbaar zijn voor bedrijven, zonder veel administratieve handelingen. Voor het MKB is het gewenst dat ook werknemers hier directer gebruik van kunnen maken.

Rondje langs de bedrijventerreinen

  • Naast het woon-werk-fietsen worden werk-werk verplaatsingen steeds belangrijker. Op de terreinen in Rijnsweerd en Lage Weide is ervaring opgedaan met het NU-connect E-bike deelsystemen van De Boom en Het Meer. Alle informatie en de ervaringen worden gedeeld met andere onder andere werkgevers op De Wetering.
  • Voor bedrijven in Rijnsweerd is vitale medewerkers een belangrijk thema. Een aanpak waarbij de E-bike roadshow, een fietsstimuleringscampagne van rij2op5 en vitaliteit gecombineerd zou kunnen worden sprak tot de verbeelding.
  • In Overvecht zijn veel productiebedrijven, de medewerkers van deze bedrijven kunnen het beste benaderd worden met een concreet aanbod. Bedrijven gaven aan dat wanneer de gemeente met concrete aanbiedingen komt hier zeker belangstelling voor is.
  • In de Wetering ontwikkelt het Ecotransferium al een pakket van maatregelen voor bedrijven en werknemers. Tijdens deze werkgeversmeeting werd de rij2op5 E-bikepool gelanceerd. Werknemers van alle bedrijven kunnen twee weken een E-bike uitproberen.
  • In USP De Uithof was er op 3 december een werkgevers café over het elektrisch fietsen. Er werd een lange termijn visie voor het gebied gepresenteerd. Het extra ophogen van het fietsaandeel op korte termijn is noodzakelijk om het gebied bereikbaar te houden.

De roadshows op de bedrijventerreinen in Utrecht zijn geïnitieerd door de gemeente Utrecht en mogelijk gemaakt dankzij IBC en rij2op5.